Vorming en toerusting

Vorming en toerusting

Als uitgangspunt voor het werk van vorming en toerusting dient de bijbelse opdracht die onder andere verwoord wordt in Efeziers 4 : 11 - 16. In deze brief schenkt ons een basis om als gemeente met elkaar te blijven leren en delen. Zo kunnen we elkaar toerusten tot dienstbetoon. Deze opdracht is niet eenmalig, maar geldt voor heel ons leven. De vraag naar de betekenis van God in ons leven is een vraag die een leven lang meegaat en elk gemeentelid, van jong tot oud, wordt als gelovige met deze vraag geconfronteerd. Elke keer opnieuw zullen wij moeten komen tot een belijdenis wie God voor ons wil zijn en hoe wij Hem ervaren. De gemeente is een lerende gemeente!

Elk gemeentelid is onderdeel van de ene gemeente van Christus. De werkgroep vorming en toerusting dient daarom elk jaar die activiteiten op te zetten waardoor gemeenteleden van verschillende leeftijden, achtergronden en interesses elkaar kunnen ontmoeten, om zo met elkaar en van elkaar te leren wie God wil zijn in ons leven. Wij mogen elkaar toerusten en vormen in ons geloof. Voorop moet staan dat elke activiteit die opgezet wordt niet op zichzelf staat. Het werk binnen vorming en toerusting is geen hobby of liefhebberij, maar maakt onderdeel uit van het geheel van activiteiten binnen de gemeente, die het doel en de zin van gemeente-zijn dienen.

Bij de opzet van de activiteiten dient op de volgende punten te worden te worden gelet:
- Geestelijke opbouw door bezig te zijn met de schriften. 

- Bevordering van de onderlinge christelijke gemeenschap. 

- Bevordering van betrokkenheid ten aanzien van onze verantwoordelijkheid tegenover de wereld. 

- Stimuleren om actief deel te nemen aan het gemeenteleven, omdat wij allemaal deel zijn van het ene lichaam.

uit beleidsplan PKN-gemeente "het Anker"